Thịnh Hành 6/2024 # Người nào không biết giận là người dại. Người nào không muốn giận là người khôn. # Top 9 Yêu Thích

Người nào không biết giận là người dại. Người nào không muốn giận là người khôn.

Người nào không biết giận là người dại. Người nào không muốn giận là người khôn.