Đề Xuất 6/2024 # Đó là tình yêu: Hai con người cô đơn đem lại cho nhau sự an toàn, chạm vào nhau và nói với nhau. – That’s love: Two lonely persons keep each other safe and touch each other and talk to each other. # Top 2 Yêu Thích

Đó là tình yêu: Hai con người cô đơn đem lại cho nhau sự an toàn, chạm vào nhau và nói với nhau. – That’s love: Two lonely persons keep each other safe and touch each other and talk to each other.

Đó là tình yêu: Hai con người cô đơn đem lại cho nhau sự an toàn, chạm vào nhau và nói với nhau. – That’s love: Two lonely persons keep each other safe and touch each other and talk to each other.