Xu Hướng 6/2024 # Nếu em sống đến trăm tuổi, anh muốn sống một trăm tuổi thiếu một ngày để anh không bao giờ phải sống thiếu em. – If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day so I never have to live without you. # Top 5 Yêu Thích

Nếu em sống đến trăm tuổi, anh muốn sống một trăm tuổi thiếu một ngày để anh không bao giờ phải sống thiếu em. – If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day so I never have to live without you.

Nếu em sống đến trăm tuổi, anh muốn sống một trăm tuổi thiếu một ngày để anh không bao giờ phải sống thiếu em. – If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day so I never have to live without you.