Thịnh Hành 6/2024 # Ngu dốt và làm hỏng việc mà có tình yêu vẫn tốt hơn thông thái và khéo léo mà không có nó. – Ignorance and bungling with love are better than wisdom and skill without. # Top 8 Yêu Thích

Ngu dốt và làm hỏng việc mà có tình yêu vẫn tốt hơn thông thái và khéo léo mà không có nó. – Ignorance and bungling with love are better than wisdom and skill without.

Ngu dốt và làm hỏng việc mà có tình yêu vẫn tốt hơn thông thái và khéo léo mà không có nó. – Ignorance and bungling with love are better than wisdom and skill without.