Thịnh Hành 6/2024 # Thiện chí không thể mua, bạn phải giành được nó. – Goodwill cannot be purchased, it must be earned. # Top 8 Yêu Thích

Thiện chí không thể mua, bạn phải giành được nó. – Goodwill cannot be purchased, it must be earned.

Thiện chí không thể mua, bạn phải giành được nó. – Goodwill cannot be purchased, it must be earned.