Xu Hướng 6/2024 # Dù một cuộc cách mạng có thành công hay thất bại, nó cũng đòi hỏi sự hy sinh của những con người có trái tim vĩ đại. – Whether a revolution succeeds or fails people of great hearts will always be sacrificed to it. # Top 5 Yêu Thích

Dù một cuộc cách mạng có thành công hay thất bại, nó cũng đòi hỏi sự hy sinh của những con người có trái tim vĩ đại. – Whether a revolution succeeds or fails people of great hearts will always be sacrificed to it.

Dù một cuộc cách mạng có thành công hay thất bại, nó cũng đòi hỏi sự hy sinh của những con người có trái tim vĩ đại. – Whether a revolution succeeds or fails people of great hearts will always be sacrificed to it.