Phổ Biến 7/2024 # Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ không có đạo đức. – Force always attracts men of low morality. # Top 7 Yêu Thích

Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ không có đạo đức. – Force always attracts men of low morality.

Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ không có đạo đức. – Force always attracts men of low morality.