Phổ Biến 7/2024 # Tất cả mọi thứ đều có một sự khởi đầu đến một sự kết thúc. – Everything that has a beginning comes to an end. # Top 6 Yêu Thích

Tất cả mọi thứ đều có một sự khởi đầu đến một sự kết thúc. – Everything that has a beginning comes to an end.

Tất cả mọi thứ đều có một sự khởi đầu đến một sự kết thúc. – Everything that has a beginning comes to an end.