Đề Xuất 7/2024 # Người lạc quan có lẽ đã thấy một ánh sáng trong bóng tốt. Nhưng tại sao người bi quan lại đến thổi tắt nó đi # Top 3 Yêu Thích

Người lạc quan có lẽ đã thấy một ánh sáng trong bóng tốt. Nhưng tại sao người bi quan lại đến thổi tắt nó đi

Người lạc quan có lẽ đã thấy một ánh sáng trong bóng tốt. Nhưng tại sao người bi quan lại đến thổi tắt nó đi