Xu Hướng 7/2024 # Thấy người hiền phải tính sao để bằng người. Thấy người dữ phải tự xét xem mình có làm điều dữ không. # Top 5 Yêu Thích

Thấy người hiền phải tính sao để bằng người. Thấy người dữ phải tự xét xem mình có làm điều dữ không.

Thấy người hiền phải tính sao để bằng người. Thấy người dữ phải tự xét xem mình có làm điều dữ không.