Phổ Biến 5/2024 # Chỉ cuộc đời sống cho người khác là cuộc đời đáng giá. – Only a life lived for others is a life worthwhile. # Top 6 Yêu Thích

Chỉ cuộc đời sống cho người khác là cuộc đời đáng giá. – Only a life lived for others is a life worthwhile.

Chỉ cuộc đời sống cho người khác là cuộc đời đáng giá. – Only a life lived for others is a life worthwhile.