Thịnh Hành 4/2024 # Con người đã trở thành công cụ cho công cụ của chính mình. – Men have become the tools of their tools. # Top 9 Yêu Thích

Con người đã trở thành công cụ cho công cụ của chính mình. – Men have become the tools of their tools.

Con người đã trở thành công cụ cho công cụ của chính mình. – Men have become the tools of their tools.