Đề Xuất 5/2024 # Sự thật không chỉ bị dối trá xâm hại nó còn bị xúc phạm bởi sự câm lặng. – Truth is not only violated by falsehood it may be outraged by silence. # Top 2 Yêu Thích

Sự thật không chỉ bị dối trá xâm hại nó còn bị xúc phạm bởi sự câm lặng. – Truth is not only violated by falsehood it may be outraged by silence.

Sự thật không chỉ bị dối trá xâm hại nó còn bị xúc phạm bởi sự câm lặng. – Truth is not only violated by falsehood it may be outraged by silence.