Phổ Biến 7/2024 # Thiên tài luôn luôn thấy mình sinh ra sớm hơn một thế kỷ. – Genius always finds itself a century too early. # Top 6 Yêu Thích

Thiên tài luôn luôn thấy mình sinh ra sớm hơn một thế kỷ. – Genius always finds itself a century too early.

Thiên tài luôn luôn thấy mình sinh ra sớm hơn một thế kỷ. – Genius always finds itself a century too early.