Đề Xuất 5/2024 # Nếu có một người cứ làm bạn tổn thương hết lần này đến lần khác thì lỗi phần lớn là ở bạn # Top 2 Yêu Thích

Nếu có một người cứ làm bạn tổn thương hết lần này đến lần khác thì lỗi phần lớn là ở bạn

Nếu có một người cứ làm bạn tổn thương hết lần này đến lần khác thì lỗi phần lớn là ở bạn