Phổ Biến 7/2024 # Con người tương tự như đồng tiền, sẽ có tờ giả, tờ thật, tờ rách, tờ lành. Tiền thật giả còn có máy soi, lòng người thật giả lấy gì soi. # Top 7 Yêu Thích

Con người tương tự như đồng tiền, sẽ có tờ giả, tờ thật, tờ rách, tờ lành. Tiền thật giả còn có máy soi, lòng người thật giả lấy gì soi.

Con người tương tự như đồng tiền, sẽ có tờ giả, tờ thật, tờ rách, tờ lành. Tiền thật giả còn có máy soi, lòng người thật giả lấy gì soi.