Đề Xuất 7/2024 # Nghèo khó không phải điều đáng xấu hổ, nhưng xấu hổ vì nó thì đáng đấy. – Having been poor is no shame, but being ashamed of it, is. # Top 2 Yêu Thích

Nghèo khó không phải điều đáng xấu hổ, nhưng xấu hổ vì nó thì đáng đấy. – Having been poor is no shame, but being ashamed of it, is.

Nghèo khó không phải điều đáng xấu hổ, nhưng xấu hổ vì nó thì đáng đấy. – Having been poor is no shame, but being ashamed of it, is.