Thịnh Hành 7/2024 # Con người không chết khi nên chết mà khi có thể chết. – A person doesn’t die when he should but when he can. # Top 9 Yêu Thích

Con người không chết khi nên chết mà khi có thể chết. – A person doesn’t die when he should but when he can.

Con người không chết khi nên chết mà khi có thể chết. – A person doesn’t die when he should but when he can.