Đề Xuất 7/2024 # Chúng ta nắm giữ vận mệnh của chính mình chứ không phải các vì sao. – It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves. # Top 2 Yêu Thích

Chúng ta nắm giữ vận mệnh của chính mình chứ không phải các vì sao. – It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves.

Chúng ta nắm giữ vận mệnh của chính mình chứ không phải các vì sao. – It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves.