Xu Hướng 4/2024 # Những lời khen tặng chỉ là lời đầu môi nếu chúng không phản ánh đúng năng lực của mình. # Top 4 Yêu Thích

Những lời khen tặng chỉ là lời đầu môi nếu chúng không phản ánh đúng năng lực của mình.

Những lời khen tặng chỉ là lời đầu môi nếu chúng không phản ánh đúng năng lực của mình.