Thịnh Hành 4/2024 # Hai lợi thế tôi có khi sinh ra là được sinh ra với sự sáng suốt và được sinh ra trong nghèo khổ. – The two big advantages I had at birth were to have been born wise and to have been born in poverty. # Top 9 Yêu Thích

Hai lợi thế tôi có khi sinh ra là được sinh ra với sự sáng suốt và được sinh ra trong nghèo khổ. – The two big advantages I had at birth were to have been born wise and to have been born in poverty.

Hai lợi thế tôi có khi sinh ra là được sinh ra với sự sáng suốt và được sinh ra trong nghèo khổ. – The two big advantages I had at birth were to have been born wise and to have been born in poverty.