Đề Xuất 5/2024 # Không oán trời, không trách đất, phàm làm người nên hiểu số mệnh. – Bất oán thiên, bất vưu nhân, hạ học nhi thượng đạt. # Top 2 Yêu Thích

Không oán trời, không trách đất, phàm làm người nên hiểu số mệnh. – Bất oán thiên, bất vưu nhân, hạ học nhi thượng đạt.

Không oán trời, không trách đất, phàm làm người nên hiểu số mệnh. – Bất oán thiên, bất vưu nhân, hạ học nhi thượng đạt.