Phổ Biến 7/2024 # Con người là trò tiêu khiển của hoàn cảnh khi mà hoàn cảnh tưởng chừng như là trò tiêu khiển của con người. – Men are the sport of circumstances when it seems circumstances are the sport of men. # Top 6 Yêu Thích

Con người là trò tiêu khiển của hoàn cảnh khi mà hoàn cảnh tưởng chừng như là trò tiêu khiển của con người. – Men are the sport of circumstances when it seems circumstances are the sport of men.

Con người là trò tiêu khiển của hoàn cảnh khi mà hoàn cảnh tưởng chừng như là trò tiêu khiển của con người. – Men are the sport of circumstances when it seems circumstances are the sport of men.