Phổ Biến 6/2024 # Giá như chúng ta có thể dùng đôi tay mình để vẽ lên những gì mắt mình nhìn thấy. – If we could but paint with the hand what we see with the eye. # Top 7 Yêu Thích

Giá như chúng ta có thể dùng đôi tay mình để vẽ lên những gì mắt mình nhìn thấy. – If we could but paint with the hand what we see with the eye.

Giá như chúng ta có thể dùng đôi tay mình để vẽ lên những gì mắt mình nhìn thấy. – If we could but paint with the hand what we see with the eye.