Thịnh Hành 6/2024 # Sự quên mình luôn bi thương, nhưng là thứ bi thương được tự nguyện tạo ra. – Renunciation remains sorrow, though a sorrow borne willingly. # Top 8 Yêu Thích

Sự quên mình luôn bi thương, nhưng là thứ bi thương được tự nguyện tạo ra. – Renunciation remains sorrow, though a sorrow borne willingly.

Sự quên mình luôn bi thương, nhưng là thứ bi thương được tự nguyện tạo ra. – Renunciation remains sorrow, though a sorrow borne willingly.