Xu Hướng 7/2024 # Hãy nhắm tới mặt trăng. Dù có trượt bạn cũng sẽ hạ cánh giữa những vì sao. – Shoot for the moon. Even if you miss it you will land among the stars. # Top 4 Yêu Thích

Hãy nhắm tới mặt trăng. Dù có trượt bạn cũng sẽ hạ cánh giữa những vì sao. – Shoot for the moon. Even if you miss it you will land among the stars.

Hãy nhắm tới mặt trăng. Dù có trượt bạn cũng sẽ hạ cánh giữa những vì sao. – Shoot for the moon. Even if you miss it you will land among the stars.