Đề Xuất 7/2024 # Trong chính trị, một nhà cầm quyền giỏi phải biết tuân theo hoàn cảnh, ước đoán và liên kết. – In politics a capable ruler must be guided by circumstances, conjectures and conjunctions. # Top 2 Yêu Thích

Trong chính trị, một nhà cầm quyền giỏi phải biết tuân theo hoàn cảnh, ước đoán và liên kết. – In politics a capable ruler must be guided by circumstances, conjectures and conjunctions.

Trong chính trị, một nhà cầm quyền giỏi phải biết tuân theo hoàn cảnh, ước đoán và liên kết. – In politics a capable ruler must be guided by circumstances, conjectures and conjunctions.