Xem Nhiều 6/2024 # Cái gì có lý là sự thật, và cái gì là sự thật sẽ có lý. – Whatever is reasonable is true, and whatever is true is reasonable. # Top 0 Yêu Thích

Cái gì có lý là sự thật, và cái gì là sự thật sẽ có lý. – Whatever is reasonable is true, and whatever is true is reasonable.

Cái gì có lý là sự thật, và cái gì là sự thật sẽ có lý. – Whatever is reasonable is true, and whatever is true is reasonable.