Thịnh Hành 7/2024 # Thế giới là bi kịch đối với những ai cảm nhận, nhưng là hài kịch đối với những ai suy nghĩ. – The world is a tragedy to those who feel, but a comedy to those who think. # Top 8 Yêu Thích

Thế giới là bi kịch đối với những ai cảm nhận, nhưng là hài kịch đối với những ai suy nghĩ. – The world is a tragedy to those who feel, but a comedy to those who think.

Thế giới là bi kịch đối với những ai cảm nhận, nhưng là hài kịch đối với những ai suy nghĩ. – The world is a tragedy to those who feel, but a comedy to those who think.