Phổ Biến 6/2024 # Sự thật không thuộc sở hữu của cá nhân nào mà là báu vật của cả loài người. – Truth is the property of no individual but is the treasure of all men. # Top 6 Yêu Thích

Sự thật không thuộc sở hữu của cá nhân nào mà là báu vật của cả loài người. – Truth is the property of no individual but is the treasure of all men.

Sự thật không thuộc sở hữu của cá nhân nào mà là báu vật của cả loài người. – Truth is the property of no individual but is the treasure of all men.