Xem Nhiều 5/2024 # Luận cứ của kẻ mạnh bao giờ cũng hay nhất. – The argument of the strongest is always the best. # Top 1 Yêu Thích

Luận cứ của kẻ mạnh bao giờ cũng hay nhất. – The argument of the strongest is always the best.

Luận cứ của kẻ mạnh bao giờ cũng hay nhất. – The argument of the strongest is always the best.