Xu Hướng 5/2024 # Hòa bình quan trọng hơn công lý và hòa bình không phải được tạo ra vì công lý mà chính là công lý được tạo ra vì hòa bình. – Peace is more important than all justice and peace was not made for the sake of justice, but justice for the sake of peace. # Top 5 Yêu Thích

Hòa bình quan trọng hơn công lý và hòa bình không phải được tạo ra vì công lý mà chính là công lý được tạo ra vì hòa bình. – Peace is more important than all justice and peace was not made for the sake of justice, but justice for the sake of peace.

Hòa bình quan trọng hơn công lý và hòa bình không phải được tạo ra vì công lý mà chính là công lý được tạo ra vì hòa bình. – Peace is more important than all justice and peace was not made for the sake of justice, but justice for the sake of peace.