Đề Xuất 5/2024 # Phương châm của sự hào hoa cũng là phương châm của trí tuệ phụng sự tất cả nhưng yêu chỉ một. – The motto of chivalry is also the motto of wisdom to serve all, but love only one. # Top 3 Yêu Thích

Phương châm của sự hào hoa cũng là phương châm của trí tuệ phụng sự tất cả nhưng yêu chỉ một. – The motto of chivalry is also the motto of wisdom to serve all, but love only one.

Phương châm của sự hào hoa cũng là phương châm của trí tuệ phụng sự tất cả nhưng yêu chỉ một. – The motto of chivalry is also the motto of wisdom to serve all, but love only one.