Thịnh Hành 5/2024 # Người nghèo không phải người có ít mà là người muốn nhiều. – He is not poor that hath not much, but he that craves much. # Top 9 Yêu Thích

Người nghèo không phải người có ít mà là người muốn nhiều. – He is not poor that hath not much, but he that craves much.

Người nghèo không phải người có ít mà là người muốn nhiều. – He is not poor that hath not much, but he that craves much.