Xem Nhiều 5/2024 # Yêu không chỉ là một danh từ – nó là một động từ nó không chỉ là cảm xúc – nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh. – Love is more than a noun — it is a verb it is more than a feeling — it is caring, sharing, helping, sacrificing. # Top 1 Yêu Thích

Yêu không chỉ là một danh từ – nó là một động từ nó không chỉ là cảm xúc – nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh. – Love is more than a noun — it is a verb it is more than a feeling — it is caring, sharing, helping, sacrificing.

Yêu không chỉ là một danh từ – nó là một động từ nó không chỉ là cảm xúc – nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh. – Love is more than a noun — it is a verb it is more than a feeling — it is caring, sharing, helping, sacrificing.