Xem Nhiều 5/2024 # Tình yêu chỉ là một từ cho tới khi có ai đó đến và cho nó ý nghĩa. – Love is just a word until someone comes along and gives it meaning. # Top 0 Yêu Thích

Tình yêu chỉ là một từ cho tới khi có ai đó đến và cho nó ý nghĩa. – Love is just a word until someone comes along and gives it meaning.

Tình yêu chỉ là một từ cho tới khi có ai đó đến và cho nó ý nghĩa. – Love is just a word until someone comes along and gives it meaning.