Phổ Biến 5/2024 # Sự bắt đầu cơ bản của cái ác là lòng tốt quá thừa thãi. – The chief beginning of evil is goodness in excess. # Top 6 Yêu Thích

Sự bắt đầu cơ bản của cái ác là lòng tốt quá thừa thãi. – The chief beginning of evil is goodness in excess.

Sự bắt đầu cơ bản của cái ác là lòng tốt quá thừa thãi. – The chief beginning of evil is goodness in excess.