Đề Xuất 5/2024 # Tự do không là gì khác ngoài cơ hội trở nên tốt đẹp hơn. – Freedom is nothing but a chance to be better. # Top 2 Yêu Thích

Tự do không là gì khác ngoài cơ hội trở nên tốt đẹp hơn. – Freedom is nothing but a chance to be better.

Tự do không là gì khác ngoài cơ hội trở nên tốt đẹp hơn. – Freedom is nothing but a chance to be better.