Đề Xuất 6/2024 # Đạo đức không gì hơn là lòng tôn kính cuộc sống. – Ethics is nothing else than reverence for life. # Top 2 Yêu Thích

Đạo đức không gì hơn là lòng tôn kính cuộc sống. – Ethics is nothing else than reverence for life.

Đạo đức không gì hơn là lòng tôn kính cuộc sống. – Ethics is nothing else than reverence for life.