Xu Hướng 7/2024 # Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh. – The real and lasting victories are those of peace, and not of war. # Top 5 Yêu Thích

Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh. – The real and lasting victories are those of peace, and not of war.

Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh. – The real and lasting victories are those of peace, and not of war.