Xu Hướng 5/2024 # Bằng bạo lực, bạn có thể giải quyết được một vấn đề, nhưng đồng thời, bạn đang gieo các hạt giống bạo lực khác. – Through violence, you may ‘solve’ one problem, but you sow the seeds for another. # Top 4 Yêu Thích

Bằng bạo lực, bạn có thể giải quyết được một vấn đề, nhưng đồng thời, bạn đang gieo các hạt giống bạo lực khác. – Through violence, you may ‘solve’ one problem, but you sow the seeds for another.

Bằng bạo lực, bạn có thể giải quyết được một vấn đề, nhưng đồng thời, bạn đang gieo các hạt giống bạo lực khác. – Through violence, you may ‘solve’ one problem, but you sow the seeds for another.