Xem Nhiều 5/2024 # Tôi ưa tự do với nguy hiểm hơn là hòa bình trong nô dịch. – I prefer liberty with danger than peace with slavery. # Top 0 Yêu Thích

Tôi ưa tự do với nguy hiểm hơn là hòa bình trong nô dịch. – I prefer liberty with danger than peace with slavery.

Tôi ưa tự do với nguy hiểm hơn là hòa bình trong nô dịch. – I prefer liberty with danger than peace with slavery.