Phổ Biến 5/2024 # Tiến bộ không được tạo ra bởi những người an phận. – Progress is not created by contented people. # Top 7 Yêu Thích

Tiến bộ không được tạo ra bởi những người an phận. – Progress is not created by contented people.

Tiến bộ không được tạo ra bởi những người an phận. – Progress is not created by contented people.