Xu Hướng 5/2024 # Không bao giờ có một người thực sự vĩ đại mà lại không phải là một người thực sự đạo đức. – There never was a truly great man that was not at the same time truly virtuous. # Top 4 Yêu Thích

Không bao giờ có một người thực sự vĩ đại mà lại không phải là một người thực sự đạo đức. – There never was a truly great man that was not at the same time truly virtuous.

Không bao giờ có một người thực sự vĩ đại mà lại không phải là một người thực sự đạo đức. – There never was a truly great man that was not at the same time truly virtuous.