Đề Xuất 5/2024 # Đừng bao giờ phán xét, và bạn sẽ không phán xét nhầm. – Do not judge, and you will never be mistaken. # Top 3 Yêu Thích

Đừng bao giờ phán xét, và bạn sẽ không phán xét nhầm. – Do not judge, and you will never be mistaken.

Đừng bao giờ phán xét, và bạn sẽ không phán xét nhầm. – Do not judge, and you will never be mistaken.