Đề Xuất 5/2024 # Người tốt là bạn của mọi sinh vật. – The good man is the friend of all living things. # Top 3 Yêu Thích

Người tốt là bạn của mọi sinh vật. – The good man is the friend of all living things.

Người tốt là bạn của mọi sinh vật. – The good man is the friend of all living things.