Xem Nhiều 5/2024 # Sự sợ hãi là nền tảng của hầu hết các bộ máy chính quyền. – Fear is the foundation of most governments. # Top 1 Yêu Thích

Sự sợ hãi là nền tảng của hầu hết các bộ máy chính quyền. – Fear is the foundation of most governments.

Sự sợ hãi là nền tảng của hầu hết các bộ máy chính quyền. – Fear is the foundation of most governments.