Đề Xuất 6/2024 # Đừng bao giờ than vãn trước một việc đã rồi, nhìn thằng vào vấn đề và tự hỏi mình có thể làm được gì. # Top 3 Yêu Thích

Đừng bao giờ than vãn trước một việc đã rồi, nhìn thằng vào vấn đề và tự hỏi mình có thể làm được gì.

Đừng bao giờ than vãn trước một việc đã rồi, nhìn thằng vào vấn đề và tự hỏi mình có thể làm được gì.