Đề Xuất 7/2024 # Hãy yêu người mà có thể vì bạn mà làm tất cả, chứ đừng yêu người chỉ biết diễn tả tương lai! # Top 3 Yêu Thích

Hãy yêu người mà có thể vì bạn mà làm tất cả, chứ đừng yêu người chỉ biết diễn tả tương lai!

Hãy yêu người mà có thể vì bạn mà làm tất cả, chứ đừng yêu người chỉ biết diễn tả tương lai!