Phổ Biến 6/2024 # Công lý ngọt ngào và du dương, nhưng bất công thì cay nghiệt và chói tai. – Justice is sweet and musical but injustice is harsh and discordant. # Top 7 Yêu Thích

Công lý ngọt ngào và du dương, nhưng bất công thì cay nghiệt và chói tai. – Justice is sweet and musical but injustice is harsh and discordant.

Công lý ngọt ngào và du dương, nhưng bất công thì cay nghiệt và chói tai. – Justice is sweet and musical but injustice is harsh and discordant.